Uncategorized

Ámde – avagy az értékek átértékelése

Posted on

Igehirdetés 2015. október 11.

Ámde – avagy az értékek átértékelése

 

Lekció: 2Kir 5,1-27
Textus: 2Kir 5,13

„Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz.”Imádkozzunk!

Urunk, elfogultságunkban és önközpontúságunkban készek volnánk elrohanni a kegyelem kínálta gyógyulás mellett, és meg is érdemelnénk, hogy így járjunk. Állíts le nagy igyekezetünkben és adj alázatot, hogy a magunk vélte üdv helyett megbecsüljük azt, amit te adsz nekünk. Ámen.

 

Igehirdetés

Uncategorized

Emberlátás

Posted on

Igehirdetés 2015. október 4.
www.ptothbela.com

Emberlátás

 

Lekció: 1Móz 2,4-9
Textus: Zsid 5,6-10

„Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ahogy másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.” Ő testi életének idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert őt Isten Melkisédek rendje szerinti való főpapnak nevezte.”

Uncategorized

Új keretek közt

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 27.

Új keretek közt

Lekció: Mk 16,1-8
Textus: Mk 16,7
„…előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt…”

Imádság

Uram Jézus, ha nem te mész előttem, ugyanúgy tévelygek, mint ennek az éjszakának fiai. Nyisd fel szívemet, hogy téged lásson és kövessen, félretéve mindent, ami tőled elválaszt. Ámen.

Igehirdetés

Uncategorized

Amit valaki egyszer elszalaszt

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 20.

Amit valaki egyszer elszalaszt

 

Lekció: Márk 14,53-65
Textus: Márk 14,61-63

„Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia? Jézus ezt mondta: Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta ruháit.”

 

Imádkozzunk!

Urunk Istenünk, adj nekünk lelki éberséget, mert kábán és félálomban leélve életünket csak az örök halál felé tartunk. Ámen.

 

Igehirdetés

Uncategorized

Öregedés – romlás?

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 13.
Öregedés – romlás?

Lekció: 1Kir 11,1-13
Textus: Zsolt 71,18

„Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, óh Isten, hogy hirdessem hatalmadat és nagy tetteidet a következő nemzedéknek!”

Imádkozzunk!

Istenünk, megrendülünk, ha arra gondolunk, mi mindent is tettél már értünk és mindazokért, akik téged szeretnek és őszintén keresnek. Jó lenne ebből a tudásból csak egy keveset is továbbadni a következő nemzedéknek, hogy élő hittel induljanak és aztán meg is találjanak téged. Segíts alázatra, hogy míg most igéddel foglalkozunk, meghalljuk azt, amit te mondasz nekünk, és épülhessen a lelkünk! Ámen.

 

Igehirdetés

Uncategorized

Mindent magammal viszek

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 6.

Mindent magammal viszekLekció: Márk 11,12-14  Márk 11,20-24
Textus: Ján 12,32

„Én pedig, ha fölemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

Imádkozzunk!

Köszönjük Urunk, hogy a nyár ajándékaiban gazdagon részeltettél, friss gyümölccsel és szép napfénnyel bőségesen elláttál, sokan lakóhelyükről kimozdulva szeretteik körében még üdülhettek is egy kies tájon. Voltak azonban, akik otthonába betegség, próbatétel vagy a gyász jött el, és te tudod, vajon javunkra s előmenetelünkre voltak-e ajándékaid és próbáid. Segíts most, hogy megállva átgondoljuk életünk, és ha akad változtatni való, ne maradjunk restek. Szeretnénk érteni, jól érteni igédet, mely sokszor volt már lelki kenyerünk, tőled való, drága, égi manna – hadd teljünk meg általa most is értelemmel, Lélekkel és erővel! Jézus nevében kérjük, hallgasd meg kérésünket. Ámen.

Uncategorized

Áldott mosakodás

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 30.

Áldott mosakodás

Lekció: 2Móz 40,30-38

Textus: 2Móz 40,30-32

„A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz. Ebben mosták meg Mózes, Áron és a fiai a kezüket és lábukat. Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek.”

Imádkozzunk!

Jó lenne Urunk, ha mindig látnánk a sátor fényeit, nappal a ködoszlopot, éjszaka a tűzoszlopot, amivel vezetted tiéidet. De csak a világ fényeit látjuk, mert a vér és arany vonzásában élünk, és nagy ritkaság, ha mégis felcsillan valami a te hozzáférhetetlen világosságodból. Hadd legyen ez most másként! Vedd el szívünk vakságát, gőgös értelmünk alámerült mivoltát, megzavarodott homályát, hogy szépen tündököljön bennünk az evangélium. Krisztus nevében kérjük, add ezt mindnyájunknak! Ámen.

Uncategorized

Avagy méltán haragszol-é?

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 23.

Avagy méltán haragszol-é?

Lekció: Jón 3,1-4,11

Textus: Jón 4,4 „Avagy méltán haragszol-é?”

Imádkozzunk!

Urunk, semmit sem vihetünk eléd, amivel dicsekedhetnénk, üres a kezünk és üres a szívünk. Szégyenkezve állapítjuk meg, miattunk akár rosszat is mondhatnának rólad a világ fiai, aki pedig mindenek felett valóan szent, jóságos és igazságos Úr vagy. Bocsásd meg hitetlenségünket, önzésünket és minden mást is, amivel rossz tanúid voltunk mások előtt és rongáltuk saját életünket. Biztosítsd szívünket kegyelmed felől, hiszen jóságod az égig ér. Tisztíts meg, és emelj fel minket Szentlelked erejével! Ámen.

Igehirdetés

Uncategorized

Önbecsülés

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 16.

Önbecsülés

 

Lekció: Márk 6,1-13

Textus: Ef 5,14

„Serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus!”

 

Imádkozzunk!

Urunk segíts, hogy meglássuk fényedet e sötét időszakban, amikor oly sokan eltévednek, s nem találják az utat. Te azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett – ilyenek vagyunk nélküled magunk is. Nyisd fel szemünket az élet világosságára, ami Krisztusban lakik, és a betegeknek gyógyulást, a vakoknak látást, a halottaknak pedig feltámadást hoz. Hadd nyíljunk meg a Szentlélek számára, aki tisztít, vigasztal és éltet! Ámen.

Uncategorized

Egy nép és egy sereg

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 9.

Egy nép és egy sereg

Lekció: 2Móz 12,21-51

Textus: 2Móz 14,22

„Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról és balról falként állt.”

Imádkozzunk!

Urunk, te szabadító Isten vagy, aki egészen reménytelen helyzetből is tudsz kiutat. Mi pedig sokat megteszünk azért, hogy szükség is legyen erre, valahányszor félvállról vesszük életünk dolgait, kérlelhetetlenül önzők és hamisak vagyunk, mint bárki más, aki nem tartozik népedhez, s más hitványságokat is elkövetünk. Adj bűnbánatot és szent komolyságot ezekben a percekben, hogy egyetlen szem se eshessen a földre a te igéd áldott életmagvaiból. Lelkedet hívjuk segítségül, aki a Krisztus Lelke is – adj nekünk valódi, lelki növekedést! Ámen.