Az új Jeruzsálem III. – Örökölni fognak

Isten nem gondolati absztrakció, nem „metafizikai fogalom”, hanem élő személy, sőt, „személy fölötti személy”, akivel beszélgethetünk, akinek van mondanivalója hozzánk, akinek legfőbb öröme, ha valaki megfordul és kijön vétkeiből s a tőle eltávolodott, mindenestől alámerült állapotából. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés 2024. július 7.

Az új Jeruzsálem III. – Örökölni fognak

Lekció: Jel 21,21-27

Textus: Jel 21,7

…Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.”

Igehirdetés

A Jelenések könyve „új Jeruzsálemről” szóló igéinek értelmezésében a harmadik, egyben befejező részéhez érkeztünk. Amint az előzőkben már láttuk, jelképes beszéd ez a Szentírásban, ami azt mutatja be, milyennek érti a kapott isteni kijelentés által János, a pathmoszi látnok az egész világnak, s benne a szent városnak Istentől megújított, immár ragyogóan szép állapotát. Az „új ég és új föld” képeiben és az „új Jeruzsálem” látomásában is az üdvösségről van szó, amit egyedül Isten adhat meg, s joggal merül fel a kérdés, vajon ezekben az e földi jövendőről olvasunk-e, ahová mintegy „fejlődhet” az emberiség az idők során – vagy pedig a lélek halál utáni, örök boldogságának képeit láthatjuk bennük.

A válaszhoz mindenekelőtt azt kell tekintetbe vennünk, hogy az ószövetségi ember számára maga a választott néphez tartozás, az abba való „beleszületés” jelentette, hogy valakinek „az Úr az Istene, s ő fia annak.” Aki egyéb nép tagjaként született, az zsidó hit szerint pogány istenhez tartozott, s nem részesült az igazi fiúság ajándékaiban, mivel nem volt helyes hiten. Valljuk meg, keresztyén vallásúak közül is meglehetősen sokan vélekednek ma is hasonlóan: „Mi még csak üdvözülünk, de más felekezetűek jobban tennék, ha áttérnének hozzánk, mert így nem sok esélyük van…” – gondolják, ha nem is feltétlenül hangoztatják.

Magának Megváltó Jézusunknak is volt olyan életszakasza, amikor messiási küldetését még csupán saját népének körében értelmezte: „Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni” – mondta a görög származású sziro-főniciai asszonynak. (Márk 7,27) Ám hallva annak végtelenül alázatos szavát túllépett ezen, s mégis meggyógyította beteg leányát. Egy másik történetben pedig egyenesen azt mondja, nagyon is botránkoztatóan, hogy „Mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!” (Luk 7,9) – mivel a pogány kapernaumi százados azt üzeni neki, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Krisztusban nyílt tehát ki az ajtó minden nép számára, hogy ugyanannak az Úrnak gyermekeivé válhassanak, aki Ábrahám, Mózes, Dávid király és a próféták számára is az egyetlen igaz Istennek bizonyult, s aki a menny és föld valódi teremtője.

Az „új ég és új föld” látomása, valamint az „új Jeruzsálem” képe ezekhez a gyökerekhez vezet vissza bennünket: ma is bárki számára megtalálható az igaz Isten! Hatalmas hagyományanyag biztosít bennünket arról, hogy ő nem gondolati absztrakció, nem „metafizikai fogalom”, hanem élő személy, sőt, „személy fölötti személy”, akivel beszélgethetünk, akinek van mondanivalója hozzánk, akinek legfőbb öröme, ha valaki megfordul és kijön vétkeiből s a tőle eltávolodott, mindenestől alámerült állapotából. Aki jobban ismer bennünket, mint mi magunkat, akinek van ereje életünket megújítani – aki tud új eget, új földet, de még „új Jeruzsálemet” is alkotni!

Fontos, hogy a kereső ember megtalálja magában ennek a ragyogóan szép valóságnak lenyomatát – mert ez a lenyomat igenis, ott van minden szívben. Nincs ember, aki valahol mélyen ne tudna a méltányosságról, a tisztességről, az igazságosságról, még akkor is, ha személyes eltévelyedése vagy a kor-őrületek és egyéb lelki betegségek következtében a felszínen, mindennapi énjében elfogult, gyanakvó és dühös is másokkal, vagy általában a világgal szemben. A lelkében mindenki annak örül a legjobban, ha képes a szeretetre, még azok iránt is, akik arra nem kifejezetten érdemesek…!

Igen, ehhez a jobb világhoz, ehhez a tisztultabb, és nemesebben érző körhöz tartozunk eredetileg valamennyien, csak ritkán éljük át a tényt, hogy egészen ilyen mélységekbe nyúlnak a mi gyökereink is. Nem valami idegen álomba tévedünk tehát, amikor a Jelenések látnokának képeire rádobban a szívünk – igen, ez az enyém is – hanem éppenséggel legigazibb valónk kezd kibontakozni azáltal, hogy rácsodálkozunk ezekre. Azt kell világosan lássuk, és hittel higgyük: jó helyen járunk, amikor a Szentírásnak e titokzatosnak tűnő, de mégiscsak rólunk szóló fejezeteit kutatja értelmünk – mert ha egyetlen szó is „igévé” válik belőlük számunkra, már a megmenekvés útjára léptünk.

Amint ez világossá lesz számunkra, vagyis, hogy vannak biztos alapjaink, léphetünk is tovább. Miben áll ez a továbblépés? Abban, hogy megértjük, győzelem nélkül nem megy. Jézusunk legyőzte a bűnt, szenvedést és a halált, de a szomszédunkkal és embertársainkkal nekünk kell szót érteni. Önzésünkön, hitetlenségünkön magunknak kell erőt venni. Hitünk gyönyörűséges ígéretei bennünk, a mi felismeréseinkben és helyes cselekedeteinkben realizálódhatnak e világban, s ez bizony lelki küzdelmek tömegével jár. Aki győz, csak az örökli az új Jeruzsálemet!

Amikor ezeket a szavakat János leírta Pathmosz szigetén, a Krisztust követőket javában üldözték a római birodalomban, s nem keveset meg is öltek közülük. Nekünk, Istennek legyen hála, nem ilyen idők adattak: ahol jelenleg élünk, nincs veszélyben az élete senkinek a hite miatt. Veszélyben más van: a családi béke, a kölcsönös méltányosság, a jó lelkiismeret. Ezek nem hullanak ölébe senkinek, ezekért meg kell harcolni a lehúzó, sokszor ismeretlen mélységből származó erőkkel! Ezeket az erőket is bőven láthatjuk a Jelenések könyve által megszemélyesítve az előző fejezetekben, és bizony félelmetes képekkel festi őket a szerző, mert – azok is. Van tehát ellenfelünk éppen elég „odabent”, nem kell a külső világban keresni őket.

Aki győz…” – ez azt jelenti, hogy belül dőlnek el a dolgok. Mindnyájan szabadok vagyunk jóra és rosszra, igaz és hamis szavakra, s a döntés mindig rajtunk áll. De valaki előttünk járt ezeken az emberi utakon, és győzött – a Názáreti Jézus, és az ő diadalából jut nekünk is. Ezt a nagy-nagy biztatást kaptuk őbenne: „Ember, ha én győztem, te sem vagy vereségre ítélve!”

Miben áll ez a „győzelem”? Millió változata van, nyilván: kinek-kinek egyéni problematikája szerint. Az egyik ember mindig fejjel megy a falnak, sőt, forró fejjel, őneki az óvatosságot, körültekintést kell kiharcolnia. A másik szériában gyártja maga számára a szorongani valókat, folyton van valami, amitől retteghet, mi lesz vele – ő oda kell eljusson, hogy „Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.” (Mát 6,34) Van viszont egy közös vonása a győzelemnek, amiről itt szó van: ez pedig az, hogy akik rálelnek, azok számára valami olyan, mint az örökség. Bibliánk ezt a szót használja itt, és nyilván nem véletlenül – próbáljuk csak megérteni, mi rejlik benne.

Örökölni normális körülmények közt valami nagyon is pozitív dolgot jelent: szüleink, nagyszüleink megdolgoztak valamiért, ami érték, és mi megkapjuk ezt az értéket. Lehet használati cikk, pénzbeli tőke, ingatlan, bármi – a lényege az, hogy gazdagít, és elvehetetlenül a miénk. Ilyen számomra édesapám keze írásával egy egyszerű papírlap, rajta ez az ige: „Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsid 13,5) Édesanyámmal harminc éves házassági évfordulójuk napján kaptunk tőlük mi gyermekeik, mind az öten, egy-egy ilyen „örökséget” – azóta is itt van Bibliámban jelzőként és emlékeztetőként, hogy milyen szülők gyermeke lehetek… Másoknak talán egy bútor, „ez még nagymamámé volt”, vagy pár családi fénykép jelent ilyesmit – nekem ez az erőt adó szentírási idézet egy fehér, bár mostanra már megsárgult papírlapon.

Hát minket most azzal biztat az ige Ura, hogy apróbb-nagyobb lelki győzelmeink magunk felett, tulajdonságainkon, esetleg mások méltatlan viselkedése keltette felháborodásunkon nem kevesebbel köt minket össze az „örökség” ajándékozó örömével, mint – ővele! Az egy, örök és igaz Isten van jelen ott, ahol valaki kiharcolja a legjobb énjét! És ő velünk marad halálunk óráján, s még azon túl is – ezt a feltámadott Jézus evangéliumából tudjuk.

Egy apróság miatt itt most kell tennünk egy kitérőt. Károli Bibliánkban (1908-ban készült fordítás) mai textusunkat, amely az új Jeruzsálemről szól még így olvassuk: „Aki győz, örökségül nyer mindent; annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem” – míg az Újfordítású Szentírásban (1974) ugyanezt így találjuk: Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” Nem nagy az eltérés, ám a jelentés mégis más. Az utóbbi szerint a lelkiekben győztes ugyanis a megújult világot, az új eget és új földet, valamint a vele együtt megjelenő új Jeruzsálem szépségét és boldogságát „örökli” – a régebbi értelmezésű Károli verzió szerint viszont „mindent” örököl. Grammatikai szempontból a „mindezt” a pontos fordítás, ám a Károli szöveg (betű-hűség szempontjából „hibás” fordítása) még tágabbra nyitja az ajtót: az üdvösség igazából az, hogy nem csak a tökéletes, a jó, az Isten által megigazított és újjátett világ a „miénk” elválaszthatatlanul, hanem a régi is, a tévedésekkel, a bűnökkel, a hitetlenségeinkkel együtt… De abban az értelemben, ahogy Pál beszél erről: minden a tiétek – ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené! (1Kor 3,21-23)

Így érkezünk az „új Jeruzsálem” bibliai üzenetéhez a maga teljességében. A Jelenések könyvének ez a vigasztaló fejezete egyszerre beszél az egész embervilág jövendő megújulásának lehetőségéről, s a megigazult lélek földi boldogságáról és halálon túli üdvösségéről. Boldog, akinek rádobban a szíve, és hittel hiszi: Isten valóban nagyobb a mi némelykor nagyzoló, öntelt, olykor bizony gátlástalan, máskor pedig nagyon is ijedt és zavart, sőt rettegő lelkünknél! (1Ján 3,20)

Ebben erősödjünk hát meg: még győzni is ezért érdemes, éspedig a fentiekben tárgyalt győzelemmel – hogy őhozzá eljussunk. Véssük a szívünkbe: az új Jeruzsálem azoké, akik „mindent” örökölnek, bizony, egykori vétkeikkel, küzdelmeikkel együtt – mert hiszen azokat is viszik magukkal az örökkévalóságba… De ezek a bűnös-győztesek, ha egyszer mégis valóban az Úrhoz tértek, még inkább öröklik a fényességes várost, amelynek még az utcája is aranyból van, a mennyből alászállót, amelyben várfal és templom ugyanazzal az isteni arany mérőrúd mértékével van megmérve, vagyis immár hibátlan és teljes – Isten által megszentelhető, sőt, már meg is szentelt. Így is legyen, pontosan ebben a formájában, a miénkké! Ámen.